El perquè d’una abstenció. Comentaris al plenari d’ahir

Em sent en la necessitat i l’obligació d’explicar-vos el perquè en la proposta de l’alcaldia relativa a què els regidors d’esports, cultura i medi ambient passaren a cobrar un sou de l’ajuntament em vaig abstindre.

Tinc clar que tot el que treballa ha de cobrar i també que tots els que ens hem embarcat en aquesta aventura treballem tot el que cal dins de la nostra responsabilitat. Açò queda fóra de tot dubte. Però, aquest equip de govern va marcar unes directrius molt clares a l’hora de tractar el tema dels lliberats. El sou màxim a cobrar era de tres vegades el mínim interprofessional i que tant a EU com a Compromís li correspondria un lliberat i mig dels tres que com a màxim es podien lliberar. EU va decidir lliberar-se en un 0,75 l’alcalde i un 0,50 jo mateix, deixant lliure un 0,25. Compromís va fer ús de l’1,5, repartint-se’l entre dues regidores només. Açò va quedar clar en el plenari en el qual es va constituir l’ajuntament.

Ara, 7 mesos després, aquestos tres regidors, esports (EU), cultura i medi ambient (Compromís), demanen que a causa de la quantitat de feina que estan desenvolupant volen cobrar un sou. ACÍ ÉS ON RADICA LA MEUA DECISIÓ. Estant d’acord, com he dit abans, que el treballa deu de cobrar, no podem oblidar que teníem un pacte entre nosaltres i el que és més important: EN EL POBLE DE MURO. Tant l’Alcalde com jo es vam abaixar el sou i el nostre company podria rebre aquest 0,25 restant complint aquest pacte. Els altres regidors, si reberen aquest salari, estarien lliberant-se l’1,8, estant fóra de l’acord inicial. El seny mostrat en aquell moment per part de tots, rebaixant-se els emoluments que cobrava l’antic equip de govern, no és argument ara per a justificar que es sobrepasse el límit marcat en aquell moment. Igual que EU va repartir entre els seus regidors (i en els regidors del PSOE si s’hagueren lliberat) Compromís hauria de buscar una fórmula per a no superar el límit establert.

Aquest incompliment del pacte és el motiu que em va portar a abstindre‘m com a portaveu d’EU, fent ressò del què pensaven la majoria dels membres del partit.