Eleccions al Consell Escolar

El pròxim 26 de novembre són les eleccions al Consell Escolar. Presentat, decideix, implicat. Ací et deixem una xicoteta explicació de què és un Consell Escolar i quines són les seues funcions.

Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu, ja siga de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seues funcions són entre altres:

– Aprovar el pressupost del centre, fer el seguiment i aprovar la liquidació.
– Aprovar el reglament de règim intern del centre.
– Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
– Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
– Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.