Nota de premsa “municipalització de l’aigua a Muro”

El passat dilluns dia 9 de juliol, els regidors d’Esquerra Unida van presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Muro l’informe econòmic per iniciar els tràmits per tal que la municipalització de la gestió dels serveis públics d’abastiment d’aigua de consum humà i clavegueram a Muro i que siga un fet abans de finalitzar aquesta legislatura.

A la comissió informativa de règim interior que va tindre lloc al mes de maig, va entrar com a punt de l’ordre del dia l’esborrany de l’informe per a la municipalització de la gestió de l’aigua, per a iniciar el contacte amb aquest tema i que els grups polítics que integren l’Ajuntament pogueren iniciar el debat i l’anàlisi del citat informe. A partir d’aquest moment, s’han produït fets que fan que hi haja un dubte raonable per a concretar aquesta municipalització, el primer van ser les declaracions que va fer l’alcaldessa dient “[…] Va a demanar-se un estudi seriòs[…]”,tractant l’informe presentat per EU a la comissió de poc seriós, en segon lloc es va encomanar un segon estudi que costarà al consistori murer la quantitat de 5000€ i sense cap tipus de consens amb EU (en aquell moment en el govern), i en tercer lloc, la ruptura del pacte de govern i la incertesa de la voluntat política de l’actual equip de govern de fer públic el servei.

L’informe que presenta EU ha sigut gratuït, sense obligar al poble de Muro a fer aquesta inútil despesa.

També no hi hem d’oblidar que l’anterior equip de govern va privatitzar la gestió del servei per l’any 2013 i que en l’actualitat hem perdut un contenciós administratiu en favor de l’empresa adjudicatària per menyscapte econòmic al qual el consistori està en l’actualitat condemnat per un valor aproximat de 90.000 €.

Per tant, a l’espera de la data de la convocatòria extraordinària de plenari sol·licitada, i per poder avançar cap a la municipalització de la gestió del servei, es presenta aquest informe perquè es done trasllat a tots els regidors del consistori i siga objecte de debat en aquest plenari.