REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES ESCOLES INFANTILS

Aquesta és la notícia que va ser censurada per la regidora de premsa de l’Ajuntament de Muro. Jutgeu vosaltres mateix…..

Com ja és ben sabut, l’educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia, que atén els xiquets i xiquetes des del naixement fins als sis anys d’edat, té un caràcter voluntari i la seua finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets. Es divideix en dos cicles: el primer, que comprén fins als tres anys i es denomina Escola Infantil de Primer Cicle, i l’Escola Infantil de Segon Cicle, que va des dels tres fins als sis.

Des de l’any 2009, a la Comunitat Valenciana i a través del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, s’estableixen uns requisits mínims que les escoles infantils de primer cicle han de complir per a impartir els ensenyaments amb garantia de qualitat, ja que el terme Guarderia ha quedat fora de la legalitat per a nomenar a estos centres.

Perquè un centre infantil tinga la denominació d’Escola Infantil de Primer Cicle, Fani Juan

(Ex Regidora d’Educació), us vol informar dels requisits, entre d’altres, que han de reunir, aquest tipus de centre educatiu:

– Professorat titulat: Títol de Mestre amb l’especialització en Educació Infantil, o títol de Grau equivalent; Tècnic especialista en Jardí d’Infància; Tècnic superior en Educació Infantil.

– Haurà de complir la ràtio estipulada pel referit Decret amb un nombre concret de llocs escolars.

– El projecte educatiu serà elaborat pel centre amb els continguts que marca la Conselleria d’Educació i revisat per aquesta mitjançant Inspecció Educativa. Les activitats que es duran a terme estaran basades sempre en el joc i en el desenvolupament maduratiu del xiquet en funció de la seua edat, treballant el desenvolupament motor, social-afectiu i el desenvolupament del llenguatge, totes aquestes d’estimulació, sense descuidar les bàsiques de la cura del xiquet com són les rutines del somni, l’alimentació, la higiene…

– Les instal·lacions hauran de complir una estricta normativa, com disposar d’un pati amb unes dimensions superiors a 75 m2, aules lluminoses i espaioses, pla d’emergència i evacuació, estar totalment adaptades a escala arquitectònica i d’accessibilitat.

– L’horari serà el que regeix l’esmentat Decret de la Conselleria d’Educació.

D’altra banda, existeixen altres centres com són ludoteques, parcs de boles, etc., que en cap cas preveuran les activitats que suposen la formació o la cura i custòdia temporal de xiquets, així com les activitats que impliquen el pagament d’una matrícula o mensualitats, en què els xiquets han d’estar sempre acompanyats per un adult i fora de l’horari escolar establit per la Conselleria d’Educació. No hi ha cap projecte educatiu, ja que tan sols estan catalogats com a llocs d’oci i on només requereixen llicència d’obertura concedida per l’Ajuntament de cada localitat.

Una vegada assabentats d’aquestes característiques, és responsabilitat dels pares i mares elegir el lloc més adequat per deixar els seus fills i les seues filles.